Thứ Hai, 30 tháng 5, 2011

NHUWNGX VAANS DDEEF CONF CONL LAIJ KHI SUWJ VIEECJ DDAX QUA

 NHOWS MAIX TRONG TOOI NHUWNGX  HINHF ANHR TANG THUWOWNG AAYS.
 CUAR MOOTJ BUOOIR CHIEEUF BUOONF DAANF TAWTS  NAWNGS HOANGF HOON.

( Gieengs tang thuwowng ngay22/4/2007.thoon 5 AN- PHU Huyen LE-TRUNG Tinhr GIA-lAI)

Chuyeenj ddax qua rooif. nhuwng trong longf tooi ray ruwts maix ,
vif dax cos laan vaof beenhj vieen dda khoa GIA LAI ,thawm nguwowi thanh nieen
daan- tooc  KON-TUM dungx camr ays,nhuwng minhf laij quas voo tinhf khoong
nhows nooir teen  nguwowif  thanh nieen naayf.
Cos nhuwngx dipj veef thawm gia-dinhf nguwowi thaan owr GIALAI- KON TUM
mimhf cungx laij queen chuyeenx lowif hoir thawm suwcs khoex vaf gia- ddinhf anh
nhuw thees naof, neeus ddawt tinhf trangj tinh thaanf anh cos bij khungr hoangr veef
laau daif. cos anhr huwowngr deen tuwowng lai cuar anh khoong ?tooi chowtj nhows
deens anh thanh nieen naayf vif tooi ddang nuooi  dduwas con trai uts bij benh taam-
thaanf ddang dieeuf trij taij BV TT  TP.HCM.
Theo thowif gian khi suwf vieecj ddax trooi qua cos maays ai nghix ddeens nhuwngx
vaans ddeef conf laij laf nguwowi daan tooc KON-TUM ddax tuwngf xax thaan vaof
vieecj nghiax,
NHUWNGX VAANS DDEF COONF LAIJ  Laf Nguwowif Daan  vaf
Sowr  TAI-NGUYEN MOI-TRUONG Tinh GIA LAI cos quan taam cair thieenj
mooi truwowngf chowj AN- PHU .  .
Quys SO, PHONG, BAN Thuong -binh va xa -hoi chinhs quyeenf ddia phuwowng
nowi anh daan-tooc ddang owr cos  duwowcj quan-taam vaf caanf suwj giups ddowx
taanj tinhf.
DDAY LAF MUCJ DDICHS CHINHS CUA TOOI  KHI VIEETS BAIF NAYF
tuy duf quas muoonj,nhuwng luwowng taam tooi sex khoong conf  ray ruwts maix trong
tooi khi nhows laij chuyeen nayf.

Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2011

MAU TIM CHO CUOC TINH

Tooi ddi timf cuoocj tinhf vuwaf chaaps canhs.
Tooi ddi tim tinhf yeeu vuwaf mowis ra ddi.     
Tooi vaanx timf duf conf mootj chuts hy vongj.
Cos mootj gayf tinhf ooi sex heets lacj loaif.      
Ngayf sex heets cho ddeem veef.                       
Trawng sao vawng cho ddem buoonf.               
Tinhf em maats neen tim saauf.                          
Tinhf em maats em ddang tinmf.                        
Bao nawm thangs  em vaanx timf                       
Tinhf yeeu vaanx khoong phai nhatj                   
Mauf tiim tims cho cuoocj tinhf.                         
Ngayf sex heets cho ddem vef.                            
Trawng sao  vawngs cho maay buoonf,              
Tinhf ddax maats neen tim saauf                         
Mauf tim tims cho cuoocj tinhf.                           


                       oooO


                        
               Tooi yeeu mauf tims hoa sim,                      
Mauf hoa thuwowng nhows,vuwowng tinhf leej rowi.
               Tooi yeeu mauf tims hoa caf.                       
    Mauf lam tim tims,hoangf hoon xuoongs daanf.      


 o      

Thứ Năm, 19 tháng 5, 2011

TIN NHAN LUC NUA DEM

Nuwax ddem ddang taapj yoga.
Nghe tin nhawn ddeens nhuwng khoong trar lowif.
Bieets rawngf  ai ddos giaanj tooi.
Nhuwng tooi phai taapj keos daif tuooir xuaan.


                   oooo000oooo


Chuwngf naof nguwowcj tuooir nawm ba.
DDer khi hooij ngooj ai  thooi bex bangf
Nuwx ddem khuya khoawcs   nhawns tin 
Trof dduaf vawn hoas  howix ngwowif tao nhaan?

THIENDINHDUKYTAOTAUGIENGTANGTHUONGTDPXTN

(Gieengs tang .................................................
.....................................xem qua ngaamj nguif)

                       oooo000ooo

Ngày tháng thoi đưa thời khắc đến ,
Ngayf thangs thoi dduwa thowi khawcs ddeens,
Theo lệ thường  niên viết tấu-chương .
Theo leej thuwowngf nieen vieets taaus-chuwowng.
Ngước lên nhìn mặt trời cao ,
Nguwowcs leen nhinf mawtj trowif cao,
Đôi chân tiếp bước , trời xa trời gần.
Dooi chaan tieps buwowcs, trowif xa trowif gaanf.

Ngày tháng trôi qua , rồi mộng đến ,
Ngayf thangs trooi qua, rooif moongj ddeens,
Hội kiến Hoàng-Thiên tỏ tường phân .
Hooij kieens Hoangf-Thieen tor tuwongf phaan.
Ngã lưng thiếp ngũ chiêm bao,
Ngax luwng thieeps ngux chieem bao,
Thiên-Đình đã tới , ta lâm ngự trào .
Thieen-DDinhf ddax towis, ta laam nguwj traof .

Xem qua tấu-chương nhà họ Nguyễn
Xem qua taaus-chuwowng nhaf hoj Nguyeenx
Ngọc-Hoàng thoáng nghĩ phán lời sau :
Ngocj-Hoangf thoangs nghix phans lowif sau:
Tại trời cũng phải tại trời,
Taij trowif cungx phair taij trowif,
Tháng ba Đinh-Hợi trời chiều đổ mưa.
Thangs ba Dinh-Hoi trowif chieeuf ddoor muwa.
Duy tâm giếng đào nơi ô uế,
Duy- taam: gieengs ddaof nowi oo uees,
Khoa học ; môi trường kém vệ sinh.
Khoa- hocj: mooi truwowngf kems veej sinh.
Tạị người , cũng lỗi tại người,
Taij  nguwowif ,cungx looix taij nguwowif,
Vệ sinh ăn ở môi trường xung quanh.
Veej sinh awn owr mooi truwowng xung quanh.

                                                                             
Trái bộ thuỹ, DŨNG trên Lực dưới,
Trais booj thuyx ,  DUNGX treen LUWCJ duwowis,
Chiết tự xem chữ Dũng nghiệm-chiêm,
Chieets tuwj xem chuwx DUNGX nghieemj- chieem.
Âu là số mệnh thương tâm.
Au laf soos meenhj  thuwowng taam.
Đầu tiên DŨNG chết cuối cùng LỰC vong.
DDaauf tieen DUNGX cheets cuoois cungf LUWCJ vong.


Nhân  chuyện này, nhắn  người trần thế,
Nhaan chuyeenj nayf , nhawns nguwowif traanf-thees,
Môi trường sạch tốt, giảm hoạ tai.
Mooi truwowngf sachj, toots, giamr hoaj tai.
.thương tâm sáu mạng con người,
Thuwowng taam saus mangj con nguwowif,
Nước, trong giếng cạn đôc nhiều tử vong.
Nuwowcs, trong gieengs canj ,ddocj nhieeu tuwr vong.(maats)

                         oooo000oooo

Đôi chân đặt xuống đà tiếp đất.
DDooi chaan dawtj xuoongs ddaf tieeps ddats
Vươn vai ngồi dậy,tới nơi rồi.
Vuwown vai ngooif daayj, towis nowi rooif.
Giấc mơ thôi  THIÊN-ĐÌNH ký,
Giaacs mow thooi THIEEN-DINH kys,
Vì nhớ thương con mình thiếp chiêm bao.
Vif nhows thuwowng con mimhf thieeps chieem bao.

                                       TT hoang tuong
                                             Huu Hao

Thứ Tư, 18 tháng 5, 2011

BAN TRI AM

Nữa đời kết bạn tri âm,
Nuwax ddowif keets banj tri aam.
Anh đã vắn số tuổi ngoài bốn mươi.
Anh ddaf vawns soos tuooir ngoai boons muwoi.
Lòng tôi nhớ mãi Tư HOÀ,
Longf tooi nhows maixTUW HOAF.
Nặng điều nhân nghĩa nhẹ tên bạc tiền
Nawngj ddieeuf nhaan nghiax nhej teenh bacj tieenf.


Cưu mang giúp đỡ bạn nghèo,
Cuwu mang giups ddowx banj ngheof.
Tâm thành ý đạt vẹn toàn nghĩa nhân.
Taam thanhf ys ddatj venj toanf nghiax nhaan.
Quý nhau lúc sống lẽ thường,
Quys nhau lucs soongs lex thuwowngf.
Dù anh quá vãng mãi còn trọng nhau.
Duf anh quas vangx maix conf trongj nhau.

Thứ Hai, 16 tháng 5, 2011

CO HIEU LONG NHAU

ANH dã từng cắp sách đến trường,
     ANH ddax tuwngf cawps sachs ddens truwowngf
YÊU một thời áo trắng thưở học sinh.
     YEEU mootj thowif aos trawngs thuơr hocj sinh.
AI đã từng nhặt hoa phượng vĩ,
     AI ddax tuwngf nhawtj hoa phuwowngj vix.
CHƯA xoá mờ dấu ái mái trường xưa.
     CHUWA  xoas mowf daaus mais truwowngf xuwa.


                         oooo000oooo

ĐỪNG hỏi đến nhưng điều thầm kín,
      DDUWNGF   hoir ddens nhuwngx ddieeuf thaamf kin,
"CÓ" lẽ riêng vì lý của tim.
    "COS" lex rieeng vif lys cuar tim.
HỎI phượng vĩ, hoa lưu sắc dỏ,
     HOIR phuwowngj vix, hoa luwuw sawcs ddor.
ĐẾN- đi, hạ nào vắng tiếng ve.
      DDEENS -ddi,haj naof vawngs tieengs ve.


                          oooo000oooo

TRONG BAN DEN NHA (moi ban xem BLOG)

Nơi tôi ở hẻm vừa ngỏ hẹp,
Nowi tooi owr hemr vuwaf ngor hepj.
Mái lợp tôn ,vách lá dựng quanh,
Mais lowpj toon, vachs las duwngj quanh.
Hai cửa sổ một ván một thiếc.
Hai cuwar soor mootj vans mootj thieecs.
Hai cửa  vào, một ván một tôn.
Hai cuwar vaof, mootj vans, mootj toon.

                     oooo000oooo

Đêm; nằm ngắm trăng sao lờ lững,
DDeem; nawmf ngawms trawng sao low luwngx
Ngày hưởng trọn xuân, hạ, thu, đông,
Ngayf:huwowngr tronj,xuaan ,haj,thu,ddoong.
nay vẫn vui lòng với hiện tại,
nay vaanx vui longf vowis hieenj taij.
Mai thời vận đến sáng tương lai.
Mai thowif vaanj ddeens sangs tuwowng lai.

                     oooo000oooo

Phải, thời bạn hữu chân thật đến,
Phair, thowif baanj huwux chaan thaatj ddeens.
Mến tấm lòng nhau chẵng ngại nhà.
Meens taams longf nhau chawngx ngaij nhaf.
Tuy cơ ngơi chật, lòng rộng thoáng,
Tuy cow ngowi chaatf,longf roongj thoangs
Mai rồi, mai nữa, vẫn mai thôi.
Mai rooif ,mai nuwax, vaanx mai thooi..

                      oooo000oooo

Nay vẫn vui lòng với hiện tại,
Nay vaanx vui longf vowis hieenj taij.
Mai thời vận tới sáng tương lai.
Mai thowif vaanj  towis sangs tuwowng lai.
Phải thời vận,bạn chân thật đến,
Phair thowi vaanj, banj chaan thaatj ddeens.
Xuân rồi,xuân nữa ,mãi xuân thôi.
Xuaan,rooif, xuaan nuwax,maix xuaan thooi.

                       ooooooooooo

                            
                             Ẩn sĩ hai bửa cơm rau cháo                           
                           An vui dù khổ sướng sang hèn.

                           Giàu thời gấm lụa cao sang  .
                         Nghèo thì vải bố cũng qua một đời.

                                         Nhat Dương Chi.
                                                  HH.
                             haothuathieennguyenhuuhao.

CHUC PHUC CHO CON

Chân lý ngàn xưa còn đó đó,
Chaan lys nganf xuwa conf ddos ddos,
Tình yêu muôn thuở vẫn đây đây.
Tinhf yeeu muoon thuwor vaanx ddaay dday.
Thắm đượm tình duyên nên chồng vợ,
Thawms dduwowmj tinhf duyeen neen choongf vowj,
Uyên ương nghĩa trọng phúc trăm năm.
Uyeen uwowng nghiax tronj phucs trawm nawm.
                  
                       ooo000ooo


Tiến bước đều trên đừơng hạnh phúc,
Tiens buwowcs ddeeuf treen dduwowngf hanhj phucs, 
Dung hoà ấm  lạnh mãi bên nhau.
Dung hoaf aams lanhj maix been nhau.
Chúc phúc cho con lời tuy ngắn,
Chucs phucs cho con lowif tuy ngawns,
Ngẫm nghĩ sâu xa ý hẳn dài.
Ngaamx nghix saau xa ys hawnr daif.


                       

Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2011

YEN BINH AO TUONG

Ta thét gầm núi rừng rung chuyển,
Ta thets gaamf nuis ruwng rung chuyeenr.
để muôn loài thức tinh cơn mê.
dder muoon loaif thuwcs tinhr cown mee.
Chẳng riêng ta mà là tất cả,
Chwangr rieeng ta maf laf taats car
Hãy cùng mơ viễn cảnh an lành.
Hayx cungf mow vieenx canhr an lanhf.

                  oooo000oooo


Một sáng yên bình bên suối nhỏ,
Mootj sangs yeen binhf been suoois nhor.
Trăng nằm mắt võng cá lượn quyanh.
Trawng nawm mawts vongx cas luwownj quanh.
Hổ nằm trên đá lim dim ngũ,
Hoor nawmf treen ddas lim dim ngux.
Đàn nai lớn nhỏ nhởn nhơ đùa.
DDanf nai lowns nhor nhownr nhow dduaf.

                    ooo000oooo

Ta hét lên, đất tời rung chuyển,
Ta hets leen, ddats trowif rung chuyeenr.
Cho thế gian thức tỉnh cơn mê.
Cho thees gian thuwcs  tinhr cown mee.
Nhưng: xung quanh nghĩ ta điên loạn
Nhuwng: xung quanh nghix  ta dieen loanj
Ta nhận ra YÊN BÌNH ảo tưởng.
Ta  nhaanj ra YEN BINH  aor tuwowngr.

                    000000000000


                \ngay 21 al  thang gieng 1955
                      (HuuNghiem HuuHao)

Vong linh Hữu-nghiệm hẳn sẽ siêu thoát,vì ba đã hoàn tất-
Vong linh  Huu-Nghiemf hawnr sieeu thoats, vif  ba ddax hoanf taats-
hai câu thơ đầu tiên con để lại trước khi từi giã cõi-
hai caau thow ddaauf tieen con ddeer laij truwocs khi tuwf giax coix-
đời này Hữu-Hiển cũng vắn số tuổi 18.
dowif naayf.Huu- Hieenr cungx vawns soos  vaof tuooir 18.

THANH NHAN

Khói thuốc xoay vần đôi chân gác,
Khois thuoocs xoay vaanf ddooi chaan gats.
Ngã tấm lưng nằm lúc nghĩ nghơi.
Ngax taams luwng nawmf lucs nghix ngowi.
Chiều vàng nắng ráng ,chân trời đỏ
Chjieeuf  vangf nawngs rangs, chaan trowif ddor.
Đêm sao lấp lánh  ánh trăng thanh.
DDeem sao laaps lanhs, anhs trawng thanh.

MONG MO GIAC NONG

Đêm qua nằm ngũ mình mơ,
DDeem qua nawmf ngur minhf mow.
Mơ về ai đó đang say giấc nồng.
Mow veef ai ddos ddang say giaacs noongf.
EM say em ngũ cạnh AI.
EM say em ngux canhj AI.
ME lay em dậy hỏi đà tỉnh chưa?
ME lay em daayj hoir ddaf tinhr chuwa.?