Thứ Tư, 18 tháng 5, 2011

BAN TRI AM

Nữa đời kết bạn tri âm,
Nuwax ddowif keets banj tri aam.
Anh đã vắn số tuổi ngoài bốn mươi.
Anh ddaf vawns soos tuooir ngoai boons muwoi.
Lòng tôi nhớ mãi Tư HOÀ,
Longf tooi nhows maixTUW HOAF.
Nặng điều nhân nghĩa nhẹ tên bạc tiền
Nawngj ddieeuf nhaan nghiax nhej teenh bacj tieenf.


Cưu mang giúp đỡ bạn nghèo,
Cuwu mang giups ddowx banj ngheof.
Tâm thành ý đạt vẹn toàn nghĩa nhân.
Taam thanhf ys ddatj venj toanf nghiax nhaan.
Quý nhau lúc sống lẽ thường,
Quys nhau lucs soongs lex thuwowngf.
Dù anh quá vãng mãi còn trọng nhau.
Duf anh quas vangx maix conf trongj nhau.