Thứ Hai, 16 tháng 5, 2011

CO HIEU LONG NHAU

ANH dã từng cắp sách đến trường,
     ANH ddax tuwngf cawps sachs ddens truwowngf
YÊU một thời áo trắng thưở học sinh.
     YEEU mootj thowif aos trawngs thuơr hocj sinh.
AI đã từng nhặt hoa phượng vĩ,
     AI ddax tuwngf nhawtj hoa phuwowngj vix.
CHƯA xoá mờ dấu ái mái trường xưa.
     CHUWA  xoas mowf daaus mais truwowngf xuwa.


                         oooo000oooo

ĐỪNG hỏi đến nhưng điều thầm kín,
      DDUWNGF   hoir ddens nhuwngx ddieeuf thaamf kin,
"CÓ" lẽ riêng vì lý của tim.
    "COS" lex rieeng vif lys cuar tim.
HỎI phượng vĩ, hoa lưu sắc dỏ,
     HOIR phuwowngj vix, hoa luwuw sawcs ddor.
ĐẾN- đi, hạ nào vắng tiếng ve.
      DDEENS -ddi,haj naof vawngs tieengs ve.


                          oooo000oooo