Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2011

MONG MO GIAC NONG

Đêm qua nằm ngũ mình mơ,
DDeem qua nawmf ngur minhf mow.
Mơ về ai đó đang say giấc nồng.
Mow veef ai ddos ddang say giaacs noongf.
EM say em ngũ cạnh AI.
EM say em ngux canhj AI.
ME lay em dậy hỏi đà tỉnh chưa?
ME lay em daayj hoir ddaf tinhr chuwa.?