Thứ Năm, 19 tháng 5, 2011

THIENDINHDUKYTAOTAUGIENGTANGTHUONGTDPXTN

(Gieengs tang .................................................
.....................................xem qua ngaamj nguif)

                       oooo000ooo

Ngày tháng thoi đưa thời khắc đến ,
Ngayf thangs thoi dduwa thowi khawcs ddeens,
Theo lệ thường  niên viết tấu-chương .
Theo leej thuwowngf nieen vieets taaus-chuwowng.
Ngước lên nhìn mặt trời cao ,
Nguwowcs leen nhinf mawtj trowif cao,
Đôi chân tiếp bước , trời xa trời gần.
Dooi chaan tieps buwowcs, trowif xa trowif gaanf.

Ngày tháng trôi qua , rồi mộng đến ,
Ngayf thangs trooi qua, rooif moongj ddeens,
Hội kiến Hoàng-Thiên tỏ tường phân .
Hooij kieens Hoangf-Thieen tor tuwongf phaan.
Ngã lưng thiếp ngũ chiêm bao,
Ngax luwng thieeps ngux chieem bao,
Thiên-Đình đã tới , ta lâm ngự trào .
Thieen-DDinhf ddax towis, ta laam nguwj traof .

Xem qua tấu-chương nhà họ Nguyễn
Xem qua taaus-chuwowng nhaf hoj Nguyeenx
Ngọc-Hoàng thoáng nghĩ phán lời sau :
Ngocj-Hoangf thoangs nghix phans lowif sau:
Tại trời cũng phải tại trời,
Taij trowif cungx phair taij trowif,
Tháng ba Đinh-Hợi trời chiều đổ mưa.
Thangs ba Dinh-Hoi trowif chieeuf ddoor muwa.
Duy tâm giếng đào nơi ô uế,
Duy- taam: gieengs ddaof nowi oo uees,
Khoa học ; môi trường kém vệ sinh.
Khoa- hocj: mooi truwowngf kems veej sinh.
Tạị người , cũng lỗi tại người,
Taij  nguwowif ,cungx looix taij nguwowif,
Vệ sinh ăn ở môi trường xung quanh.
Veej sinh awn owr mooi truwowng xung quanh.

                                                                             
Trái bộ thuỹ, DŨNG trên Lực dưới,
Trais booj thuyx ,  DUNGX treen LUWCJ duwowis,
Chiết tự xem chữ Dũng nghiệm-chiêm,
Chieets tuwj xem chuwx DUNGX nghieemj- chieem.
Âu là số mệnh thương tâm.
Au laf soos meenhj  thuwowng taam.
Đầu tiên DŨNG chết cuối cùng LỰC vong.
DDaauf tieen DUNGX cheets cuoois cungf LUWCJ vong.


Nhân  chuyện này, nhắn  người trần thế,
Nhaan chuyeenj nayf , nhawns nguwowif traanf-thees,
Môi trường sạch tốt, giảm hoạ tai.
Mooi truwowngf sachj, toots, giamr hoaj tai.
.thương tâm sáu mạng con người,
Thuwowng taam saus mangj con nguwowif,
Nước, trong giếng cạn đôc nhiều tử vong.
Nuwowcs, trong gieengs canj ,ddocj nhieeu tuwr vong.(maats)

                         oooo000oooo

Đôi chân đặt xuống đà tiếp đất.
DDooi chaan dawtj xuoongs ddaf tieeps ddats
Vươn vai ngồi dậy,tới nơi rồi.
Vuwown vai ngooif daayj, towis nowi rooif.
Giấc mơ thôi  THIÊN-ĐÌNH ký,
Giaacs mow thooi THIEEN-DINH kys,
Vì nhớ thương con mình thiếp chiêm bao.
Vif nhows thuwowng con mimhf thieeps chieem bao.

                                       TT hoang tuong
                                             Huu Hao