Thứ Ba, 28 tháng 6, 2011

ĐỨA CON LAI TRÊN ĐẤT MỸ.

DD was con lai treen ddaats MYx.
Đứa con lai trên đất MỸ.

Ngayf con ddi,ta tranhs laanf dduwa tieenr,
Ngày con ra đi ,ta tránh lần đưa tiển ,
Chuwowng trinhf trer lai, con mootj minhf  khoong canhr bieetj ly.
Chương trình trẻ lai,con một mình không cảnh biệt ly.
Hanhf trang mang  theo, vaif banr nhacj ta vieet vooij, 
Hành  trang mang theo vài bản nhạc ta viết vội .
Trong ddos cos baif nooir buoonf vieenr xuws.
Trong đó có bài nổi buồn viễn xứ.


FLORIDA nowi con ddeens, cuoocj soongs cos binhf yeen.? 
FLORIDA nơi con đến cuộc sống có  bình yên.
Gaanf 20 nawm rooif ,sao chawngr thaays hooif aam.
Gần 20 năm rồi sao sao chẳng thấy  hồi âm .
nawm 1995 ,nhaf chir nhaanj las thuw thuws hai, 
Năm 1995 nhà chỉ nhận lá thư thứ hai.
Vaf keer tuwf ddos bieetj tawm tung tichs maix ddeens nay. 
Và kể từ đó biệt tăm tung tích mãi đến nay.
  
ODP chuwowng trinhf ddoanf tuj, nhuwng gia-dinh ta thif khoong.
ODP chương trình đoàn tụ,nhưng gia đình ta thì không.
Sowr dix ta ddeer con ra ddi mootj minhf ,rooif con tuwj hieeur,
Sở dĩ ta để con ra đi một mình ,rồi con tự  hiểu.
Mais aams gia-dinh vaf nhuiwngx nguwowif thaan.
Mái ấm gia đình và những người thân .
bowir thoif gian ddos con bij cu soocs tinhf-yeeu khoong nhuw ys,
Bởi thời gian đó con bị cú ốc tình yêu không như ý.
maf queen car mootj gia-dinh dang khoons khos,neen ba giaanj  con.
Mà quên cả một gia đình đang khốn khó, nên ba giận con.


Bowix ta nghix rawngf con laf mootj nhaan chuwngs soongs,
Bởi ta nghĩ rằng con là một nhân chứng sống.
Maf suwj thaatj vaanx luoon  laf suwj thaatj ,
Mà sự thật vẫn luôn là sự thật.
Vaf phais ddoanf phongr vaanf caanf hinhf anhr lucs bes,
Và phái đoàn phỏng vấn cần hình  ảnh lúc bé.

Tai sao? con khoong laf mootj bawngf chuwngs to0ts...
Tại sao ?  con không là một  bằng chứng tốt...
Nawm 2ooo ta cos ddeej trinhgf kieens-nghij thuw leen ngaif  TOONGR,
Năm 2000 ,ta có đệ trình kiến nghị thư lên ngài Tổng.
Nhuwng DDaij- suws- Quans chawngr thaays hooif aam.
Nhưng Đại- Sứ- Quán  chẳng thấy hồi âm.


Nhuwngx dduwas con xa gia ddinhf thuwowng hay huw hongr, 
Những đứa con xa gia đìnhthường hay hư hỏng.
Vaf dda cos laanf ta nhawcs, chonj banj maf chowi.
Và đã có lần ta nhắc con chọn bạn mà chơi.
Nhaf tuf Cos theer  las truwowngf hocj toot cho con .
Nhà tù có  thể  lầ trường học tốt cho con.
Dawtj truwowng howpj ddungs nhw vaayj, duf sao con vaanx conf soongs.
Đặt trường  hợp đúng như vậy ,dù sao con  vẫn còn sống.


Bao nawm phieeu bacj neen duwngf buwowcs,
Bao năm phiêu bạc nên dừng bước.
Giang hoof langx tuwr moir chaan ddi.
Giang hồ lãng tử mỏi chân đi.
Nhuw chim ddinhj huwowngs cas theo dongf
Như chim định hướng cá theo dòng .
Quee-huwowng luoon ddons bongs nguwowif  xuwa.
Quê hương luôn đón bóng người xưa.
                              Bao nawm phieeu bacj neen dwngf buwowcs.
                                   Bao năm phiêu bạc nên dừng bước.
                                 Giang hoof  moir goois  bwowcs chaan ddi.
                                      Giang hồ mỏi gối bước  chân đi.
                                  Veef thawm nhaf xwa duf vacsh las,
                                       Về thăm nhà xưa dù vách lá.
                                 Beeps hoongf swowir aams coix longf ta.
                                          Bếp hồng sưởi ấm cõi lòng ta.
                                                                 HH.
                                             haothuathiennguyenhuuhao   .

Thứ Năm, 23 tháng 6, 2011

SEN HONG NHA YS

Luwu traanf thees huwowng sen nhax ys,
Trar thees gian cacs buij hoongf hoang.
Trar thees gian nhuwngr gif bieems nhax ,
Luwu trong taam nhuwngx gif thanh thoats.

             Lưu trần thế hương sen nhã ý. 
          Trả  thế gian cát bụi hồng hoang.
           Trả thế gian những gì biếm nhã.
         Lưu trong tâm những gì tanh thoát.
                         oooo000oooo
                                 
                                    
          " Luwu -Thaanf . Nguyeenx- Trieeuf"
         (Ddieenr tichs hai vij lacj thieen thai)
                 luw keet quyeenf banj. chonj banj quyeenf ta
                                                        .HH.
                                   haothuathiennguyenhuuhao.
                                                                
                                         
                 Thứ Hai, 20 tháng 6, 2011

THO CA CAU DOI HO DOAN

Vang danh caau ddoos hoj DDoanf,{DDOANF-THIJ-DDIEEMR)
Vang danh câu đối họ Đoàn (ĐOÀN THỊ ĐIỂM )
Ra caau ddoos hieemr, luwu  thowif haauj sinh.
Ra câu đối hiểm lưu thời hậu sinh
Thawps nhang  vais xas  baf DDoanf .
Thắp nhang van vái bà Đoàn.
Vawn chuwa ddatj ys xin baf thuws tha.
Văn chưa đạt ý xin bà thứ tha.
Vi sao ddoor mawtj tias tai.
Vì sao đỏ mặt tía tai.
Cungf hai "cuar nowj" mootj nguwowif nooix danh.
Cùng hai của  nợ một người nổi danh.
Ddoois thowif ddoois daps lieenf tai.
Đối thời đối đáp liền tai.
DDoois maf im lawngj hoir  rawngf ai hay.
Một người im lặng hỏi rằng ai hay.

                     oooo000oooo

(Giai- thoaiv vawn- chuwowng keer rawng boois canhr
 - Giai thoại văn chương kể rằng :bối cảnh 
ra caau ddoois lucs baf ddang tawms,banj trai cuarbaf hoois ducj ys
ra câu đối là  lúc bà đang tắm,bạn trai của bà ( Trạng Quỳnh) hối thúc dục ý
goij mowx cuwax,baf ra dieeuf-kieen neeus doois dduwoc caau ddoois 
gọi mở cửa,bà đưa  ra điều  kiện nếu đối được câu đối
thif sex mowr cuwar cho vaof.
thì bà sẽ mở cửa  cho vào.

Lawngr lawngj  maf nghe hoj ddoois caau,"da trawngs voox bif bachj"
Lẳng lặng mà nghe họ đối câu :-"da trắng vỗ bì bạch"
Moot been im lawng nois chi nhau?
 Một bên im lặng nói chi nhau ?

Haauj sinh dams nghix rawngf:
Hậu sinh dám nghĩ rằng.

Nangf da trawngs voox bif bach ys,
Nàng da trắng vỗ bì bạch ý
Changf tai xanh vongj nhix thanh taam.
Chàng tai xanh vọng nhĩ thanh tâm .
Changf thuwaf hieeur nhuwng voons ddang ngoongj.
 Chàng thừa hiểu nhưng vốn đang ngọng.
Bowir nangf da trawng voox bif bach,
Bởi nàng da trắng vỗ bì bạch
Neen changf tai xanh thanhf  tias  tai
Chàng tai xanh  trở thành  tía tai.
Changf ddi khoong nois mootj lowif chi ,
Chàng ra đi không  nói  lời chi
DDi nhuwng howns howr longf muwng rowx.
Đi trong  hớn hở lòng mừng rơn 
Vif sao,Ong Ba bieets tooi naof dams:
Vì sao Ông Bà biết tôi nào dám.
Thanh xanh, thanh tieengs, thanh ddoi tucj.
 Thanh xanh, thanh tiếng ,thanh đối tục.
Nangf voox ta nghe, vawn nhix thanh .
 Nàng vỗ ta nghe văn nhĩ thanh.
Trang non hof henj  canh ba. ddeens.
Trăng non hò hẹn canh ba đến
Mootj caau ddoooi ys ddooooi ys giaix hư sau:
 Một câu đôi ý giãi như sau:

Da trawngs voox    bif bachj.          ( Bạchj nhaatj dieenj kieens n u chi minh)
                                     "                                               "    
Da trắng   vỗ       bì  bạch            (    Bạch nhật diện kiến  u chi minh )

Da trawngs  voox "da  trrawngs"     (Ban ngayf thaays mawtj toois thanhf sang )
                                   "                                                  "
Da trắng vỗ    " da trắng "             " Ban ngày thấy mặt tối thành sáng "  
  
Tai xanh vongj     nhix thanh       (Thanh nguyeetj vaans " taam"  ddoanr nhuw truwowngf)
                                 "                                                     "
Tai xanh vọng    nhĩ thanh       ( Thanh nguyệt  vấn  "tâm "đoản như trường)
                                 "
Tai xanh  vongj   " tai   xanh"        "Ttrawng thanh  hoir    longf , ngawns .hay.daif."
                                                                                       "
Tai xanh vọng  "nhĩ thanh "            "Trăng thanh hỏi lòng ngắn hay dài "

                          oooo000oooo

Cuoocj hof henj ddaayf thi- vij phong- phus vawn- chuwowng,
Cuộc hò hẹn đầy thi-vị phong-phú văn-chương,
 cuar vawn- nhaan thi-six thowi ddos,dungf  chuwx "taam" hans tuwj ddeeer hof  henj.
Của văn- nhân thi -sĩ thời đó, dùng chữ  "tâm " hán-tự
(Tam ddeemr thuwowngj tinh hoanhf caau tuwaj nguyeetj)
( Tam điểm thượng tinh hoành câu tựa nguyệt).
"ba chaams sao treen vanhf trawng khuyeets gioongs mocs caau"
" Ba chấm sao trên vành trăng khuyết tựa hình móc câu "
"' ba chaam sao  = ddeems canh ba  muaf trawng khuyeets ddeens." cawms caau"
 " Ba chấm sao  =  đếnm canh ba mùa trăng khuyết  đến  "cắm câu "

Hy-vong baif thow naayf xex lamf treen mooi cacs banj now nuj cuwowf thaatj
Hy-vọng bài nầy sẽ làm trên môi các bạn nở nụ cười thật 
tuwowi nhaats laf canhs maayf raau phair khoong cacs ban.
tươi  nhất là cánh mày râu phải không các bạn.

                                                                                        Than ai.
                                                                                      Huu -  Hao.
                                                                           haothuathiennguyenhuuhao

Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2011

VUONG TINH

Tuwf ngayf xa nhau,em ddeems las vangf chieeuf,
Ngaapj hoonf trong tooi kyr nieemj xuwa khos phai.
Tuwngf ngayf trooi qua ,bao thuwowong nhows dawnf longf,
ddeem nao trawng theef,thuwowng maix nhows nguwowif owi.

                               oooo000oooo

Bangf hoangf taam tuw,em guwir canhs thieepj hoongf,
Ngaapj nguwngf trao thuw mawts buoonf bao chuwas chan.
Duwng vooij chia tay trong giaay phuts ngaamj nguif,
Trong cown ddau naayf ta muoons thaatj ganf nhau.

                                oooo000oooo

Conf gif cho nhau,sao anhs mawts vowif vowij
Cuoocj tinhf leen ngooi nhuwngx gif em muoons trao.
Dder tinhf thanh cao , khoong trachs hown veef nguwowif,
Khi chia tayu rooif ,em cos hieeuj longf tooi.
(Leen xe hoa rooif ta  hieeur  dduwocj vif sao...?).

Thứ Bảy, 18 tháng 6, 2011

THU NGO TRUOC KHI XUAT BAN BLOG

      Traan-trongj kinhs- baos ddeens google vaf thanh- minh cungf  banj ddoc jxxa gaanf .
      Qua phuwowng tieenj nayf,tooi xin chaan thanhf camr own google raats nhieeuf.
Vif ddar taoj dieeuf-kieenj ,thuaanj-tieenj treen phuwowng-dieenj giao luuw vaf keetf
nooif banj bef  trong vaf ngoaif nuowcf . Tooi  raats haan-hanhj dduwowc lamf
quen vois taats car cacs banj,vaf ddaay cungr laf nguoonf an-uir raats lowns trong suoots
cuoocj ddoiwf conf laij treen thees gian nayf maf tooi ddax tungwf hieenj huuwx.

Nhaan tieenj ,cho tooi manj pheps guiwr loiwf thanh -minh cungf quys banj , ddeer veef
sau khoong conf ngooj nhaanj teen Luuw- Tral- The, nguyeen suwj ngooj nhaanj nayf
tuwf baif thow PHAAT- DAN,luu tran the tooi vieets nawm 2008 cos kis teen :
Nguyeenx Huuwx Haor ,dduwowcj guiwr =BD ddeens baos Giacs Ngooj vaof dipj ddaij leex
Phat-Giao Quoocs -Tees toor chuwcs taij VIET-NAM.
Trung tuaanf thangs 5 khi batws ddaauf tham gia vieets blog google ,ddaauf tieen tieeu ddeef:
TU DUY PHAN XA TU NHIEN GIA DINH XA HOI  . Do xuwr dungj chuaw thanhf
thaoj neen  looxj kyx- thuaatj  treen mays vi tinhs cuar tooij bij suwj coos gians ddoanj ,
khi truy caapj khoong keets noois dduocwj ,neen tooi  dungf teen khacs laf Luuw- Traf- Thees
ddeer taoj blog thuws 2,tieeu ddef: thow thow thaanr thaanr vaf tooi tieeps tucj quanr lys 2 blog
treen voiws con trai. uts laf Huwux- DDat.
Sowr dix tooi phair ddinhs chinhs laij vaanns ddeef nhuw treen ddarx neeu,vif thieets nghix rawng
Cos moot soos banj nhoms 123 nguwoif owr nuwowcs Phaps guix thuw thoong qua tooi dder
hooij thoaij vowis Luu-tra-Thee vaf hoj ddax nhowf YAHOO xacs minh tinhf trangj baif ddawng.
Nay tooi xacs nhaanj taats car cacs baif dawng treen Google 2 blog do tooi sangs tacs,Tooi hoanf
chiuj trach nhiem truwowc phaps luaatj.

Chir rieng  baif NGUWOWI COS VEEF laf cuar banj gais tooi  Nguyenx-thij-hat-Giang, (dax cheets).

                                                                                          Kinhs-baos vaf thanh- minh

                                                                                             Nguyeenx -huwx- Haor                                                                                        

Thứ Ba, 14 tháng 6, 2011

CHIEU VE

Chieeuf veef,ddanf chim voox canhs rius rits chim bay tuwngf ddanf.
Tuwngf cown gios thoangr,chieecs las khoo rowi liaf canhf,longf thaays nao nao.
Ngaapj nguwngf, chaan xieeu vawns buwowcs,hutj hoongr chowi vowi.
Longf bangf hoangf ngow ngacs, chowt thaays thuwowng thaan.

                                           oooo00oooo
.
Chieeuf vangf, saauf leen anhs mawts,nuoois tieecs xa xoi mootj thowif.
Chimf trong khois thuoocs ddam mee saauf ddowif, ddeex maix langr queen.
Dongf ddowif dduwa ddeens beens, mawcj canhs hoa trooi.
Tuwngf giotj saauf treen mas, hawnf nets son mooi.

                                           oooo000oooo


Ooi thuwowng thay,, cuoocj ddowif nguwowif, ddeem qua deem, ngayf laij ngayf
Tuwngf giowf daanf trooi laf rowi tuooir xuaan.

                                           oooo000oooo

Chieeuf buoonf ,timf qua loois nawngs,anhs mawts thow ngaay diuj hieenf
Nguwowif owi doix mawts chieecs aos thuw xinh ngayf naof,mauf aos xinh nguyeen ,
Mootj ngayf cangf theem troongs vawns, tuwngf giaacs mow hoang
Cuoocj ddowif nguwowif vaanx thees, tuwaj nawngs ban chieeuf.