Thứ Hai, 20 tháng 6, 2011

THO CA CAU DOI HO DOAN

Vang danh caau ddoos hoj DDoanf,{DDOANF-THIJ-DDIEEMR)
Vang danh câu đối họ Đoàn (ĐOÀN THỊ ĐIỂM )
Ra caau ddoos hieemr, luwu  thowif haauj sinh.
Ra câu đối hiểm lưu thời hậu sinh
Thawps nhang  vais xas  baf DDoanf .
Thắp nhang van vái bà Đoàn.
Vawn chuwa ddatj ys xin baf thuws tha.
Văn chưa đạt ý xin bà thứ tha.
Vi sao ddoor mawtj tias tai.
Vì sao đỏ mặt tía tai.
Cungf hai "cuar nowj" mootj nguwowif nooix danh.
Cùng hai của  nợ một người nổi danh.
Ddoois thowif ddoois daps lieenf tai.
Đối thời đối đáp liền tai.
DDoois maf im lawngj hoir  rawngf ai hay.
Một người im lặng hỏi rằng ai hay.

                     oooo000oooo

(Giai- thoaiv vawn- chuwowng keer rawng boois canhr
 - Giai thoại văn chương kể rằng :bối cảnh 
ra caau ddoois lucs baf ddang tawms,banj trai cuarbaf hoois ducj ys
ra câu đối là  lúc bà đang tắm,bạn trai của bà ( Trạng Quỳnh) hối thúc dục ý
goij mowx cuwax,baf ra dieeuf-kieen neeus doois dduwoc caau ddoois 
gọi mở cửa,bà đưa  ra điều  kiện nếu đối được câu đối
thif sex mowr cuwar cho vaof.
thì bà sẽ mở cửa  cho vào.

Lawngr lawngj  maf nghe hoj ddoois caau,"da trawngs voox bif bachj"
Lẳng lặng mà nghe họ đối câu :-"da trắng vỗ bì bạch"
Moot been im lawng nois chi nhau?
 Một bên im lặng nói chi nhau ?

Haauj sinh dams nghix rawngf:
Hậu sinh dám nghĩ rằng.

Nangf da trawngs voox bif bach ys,
Nàng da trắng vỗ bì bạch ý
Changf tai xanh vongj nhix thanh taam.
Chàng tai xanh vọng nhĩ thanh tâm .
Changf thuwaf hieeur nhuwng voons ddang ngoongj.
 Chàng thừa hiểu nhưng vốn đang ngọng.
Bowir nangf da trawng voox bif bach,
Bởi nàng da trắng vỗ bì bạch
Neen changf tai xanh thanhf  tias  tai
Chàng tai xanh  trở thành  tía tai.
Changf ddi khoong nois mootj lowif chi ,
Chàng ra đi không  nói  lời chi
DDi nhuwng howns howr longf muwng rowx.
Đi trong  hớn hở lòng mừng rơn 
Vif sao,Ong Ba bieets tooi naof dams:
Vì sao Ông Bà biết tôi nào dám.
Thanh xanh, thanh tieengs, thanh ddoi tucj.
 Thanh xanh, thanh tiếng ,thanh đối tục.
Nangf voox ta nghe, vawn nhix thanh .
 Nàng vỗ ta nghe văn nhĩ thanh.
Trang non hof henj  canh ba. ddeens.
Trăng non hò hẹn canh ba đến
Mootj caau ddoooi ys ddooooi ys giaix hư sau:
 Một câu đôi ý giãi như sau:

Da trawngs voox    bif bachj.          ( Bạchj nhaatj dieenj kieens n u chi minh)
                                     "                                               "    
Da trắng   vỗ       bì  bạch            (    Bạch nhật diện kiến  u chi minh )

Da trawngs  voox "da  trrawngs"     (Ban ngayf thaays mawtj toois thanhf sang )
                                   "                                                  "
Da trắng vỗ    " da trắng "             " Ban ngày thấy mặt tối thành sáng "  
  
Tai xanh vongj     nhix thanh       (Thanh nguyeetj vaans " taam"  ddoanr nhuw truwowngf)
                                 "                                                     "
Tai xanh vọng    nhĩ thanh       ( Thanh nguyệt  vấn  "tâm "đoản như trường)
                                 "
Tai xanh  vongj   " tai   xanh"        "Ttrawng thanh  hoir    longf , ngawns .hay.daif."
                                                                                       "
Tai xanh vọng  "nhĩ thanh "            "Trăng thanh hỏi lòng ngắn hay dài "

                          oooo000oooo

Cuoocj hof henj ddaayf thi- vij phong- phus vawn- chuwowng,
Cuộc hò hẹn đầy thi-vị phong-phú văn-chương,
 cuar vawn- nhaan thi-six thowi ddos,dungf  chuwx "taam" hans tuwj ddeeer hof  henj.
Của văn- nhân thi -sĩ thời đó, dùng chữ  "tâm " hán-tự
(Tam ddeemr thuwowngj tinh hoanhf caau tuwaj nguyeetj)
( Tam điểm thượng tinh hoành câu tựa nguyệt).
"ba chaams sao treen vanhf trawng khuyeets gioongs mocs caau"
" Ba chấm sao trên vành trăng khuyết tựa hình móc câu "
"' ba chaam sao  = ddeems canh ba  muaf trawng khuyeets ddeens." cawms caau"
 " Ba chấm sao  =  đếnm canh ba mùa trăng khuyết  đến  "cắm câu "

Hy-vong baif thow naayf xex lamf treen mooi cacs banj now nuj cuwowf thaatj
Hy-vọng bài nầy sẽ làm trên môi các bạn nở nụ cười thật 
tuwowi nhaats laf canhs maayf raau phair khoong cacs ban.
tươi  nhất là cánh mày râu phải không các bạn.

                                                                                        Than ai.
                                                                                      Huu -  Hao.
                                                                           haothuathiennguyenhuuhao