Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2011

NHUNG DOI MAT TRAN GIAN

Nhuwngx ddooi mawts traanf gian.

Vaang,tooi laf nguwowif ddieen,nguwowc thowif gian gaanf 40 nawm
veef truwocs.
Laf nguwowif ddieen, neen thaanr thowf hangf giowf treen bowf soong
THACHJ-HANR QUANGX-TRIJ xuwa.
Laf nguwowif ddieen ddi docj bowf soong BA,thaanr thow nowi beens-
 moongj Thi-Xa CHEO-REO.
Timf nguwowif thaan docj theo 4caay soos DDai-Looj Kinh-Hoangf
TRAN-HUNG-DAO,Quoocs-Looj 7,Tinhr HAU-BON.(Nay laf Huyen-
 AYUN-BA ,Tinhr GIA-LAI.)
Nhuwngx nowi tooi ddeens, tuy khoong nhieeuf,nhuwng aans tuwowngj
 in trong kys-uwcs cuar tooi khoong its nhuwngx hinhf anhr haix hungf
ams anhr trong taam tris minhf.
Langf BICHS-LA-THOON,Huyeenj TRIEEUJ-PHONG tinhr QUANGX-TRIR
 muaf hef-.ddor luwar.1972.
Laf nguwowif ddieen neen chir  bawns treen trowif,
Phair,tooi chir bawns leen trowi, khi nhuwng laanf uir bair.
Vowis dangs ngowf ngheechj mooix laanf ddi laay nuwowcs, bowf soong hay
 gieengs nhor.
Vaf khi phaos kichs chawngx vooij chui xuoongs haamf.vif phanr xaj chaamj.
Nhuwng trong anhs mawts cuar tooi lawms xots xa khi thaays canhr phongr-
vaans.
Laf nguwowif ddieen nhuwng tooi bieets ddaof ngux, khi ddon-vij duwowngx
quaan owr Huyeenj PHONG-DDIEENF.leen ghe xuooi veef beens dof Soong-
HUONG,canhj Chowj DONG-BA,
Vaf buwar awn chay ddau tieen taij chuaf TU-DAM  An-Cuu ,HUE.
Nhuwngx ddoi mawts ver dawm chieeu,khi tooi hoir thawm nhaf OOng HAPJ
owr BAO-VINH.
NHuwngx ddoi mawts trer thow vaf nguwowif  giaf khoong pha saws lanhj.
Cos lex trer thow thif voo tuw, nhuwng nguwowi cos tuooir thif thoong camr
vaf thaaus hieeur.
Trong tooi nhows maix nhungx buwax cowm chay ddamj bacj,trong thowif gian
owr nhaf cuar chus minhf,vaf car nhaf ddeuf awn chay truwowngf vif chus tooi
tu taij gia. Tooi nhows cos-laanf Thieems tooi hoir:
Chaus awn lacj hoaif cos themf awn mawmj khoong?
Tooi ngaay ngoo trar lowif ;trong buwar awn hawng ngayf nhaf ta vaanx dungf
tuwowng, chao, xif daau lamf nuwowcs chaams cungx vij mawmj thooi,chaus
khong them awn mawn gif car.
Thieems tooi cuwoif vaf nois:awn mawnj laf awn thitj cas ddos.
Chus tooi giaix thichs theem ;awn mawmj laf nois traij chuwx awn MANGJ ddos.

Ngayf chus tooi maats,gia canhr tooi khoong thuaanj tieenj cho chuyeens veef
ddeer phur phucj-truwowcs linh cuwux, thoj tang cho phair ddaoj con chaus.
Nhuwng nhuwngx lowif cuar Chus giaix thichs chuwx awn mawmj tooi luoon
nhows.

Tooi ddax tuwngf thaays taanj mawts nhuwngx baayf heo ddang awn xacs
nguwowif cheets ddang phaan huyx,vif chungs laf heo.Neen khoong cvos gif
ddangs nois.(docj Dai-Lo Kinh-Hoangf TRAN-HUNG- DAO Quoc Lo 7) .
NHuwng banj sex nghix gif khi cos mootj mons awn LAAUX HAIF NHI. maf
cos nguwowif vaanx-ngooif cheemr cheej thuwowngr thucs voo tuw.( HInhf-
anhr naayf dduwowcj photo coppy cachs nay 10 nawm.)

Vowis phuwowng chaam:"Bieets rawngf minhf khoong bieet laf bieets"
                                        "Nghe nhuwngx ddieeuf chuwa nghe ddeer ror  "
                                      "Xem nhuwngx gif minhf chuwa thaays ddeer hieeur"

 Suwj trung thuwcj tuyf quys banj nhaanj ddinhj vaayj,                               Ngayf Chus maats,chaus khoong cos mawtf tieenx dduwa
                                    linh cuwux chus veef nowi an-nghix cuoois cungf .
           Nay chaus vieets baif nayf kinhs tuwowng nhows huwowng hoonf Chus .

                                                             Chaus cuar chus.
                                                                   Huu-Hao            

NHUNG DOI MAT TRAN GIAN


Những đôi mắt trần gian..

Vâng , tôi là người điên,ngược  thời gian gần 40 năm  về trước .
Là người điên nên thẩn thờ hằng giờ trên bờ sông Thạch  Hản- Quảng Trị  xưa.
Là người điiên đi dọc bờ sông Ba thẩn thờ trên bến mộng Thị Xã - Cheo Reo.
 
Tim người thân dọc theo 4 cây số Đại Lộ Kinh Hoàng ,Trần Hưng Đạo,Quốc Lộ 7 Tỉnh Hậu Bổn  .(nay là Huyện AYUNBA ,Tỉnh Gia La ) .
Những nơi tôi dến tuy không nhiều nhưng ấn tượng in trong ký ức không ít những hình ảnh hải hùng ám ảnh trong tâm trí mình .
 
Làng Bích La Thôn  Huyện Triệu Phong Tỉnh Quảng Trị  mùa hè đỏ lửa năm 1972.


Là người điên nên chỉ bắn trên trời. Phải tôi chỉ bắn trên trời  ,khi những lần ủi bãi  .
Với dáng người ngờ nghêch mỗi lần đi lấy nước bờ sông  hay giếng nhỏ.


Và khi pháo kích chẳng vội xuống hầm. Nhưng trong ánh mắt của tôi lắm xó t xa khi thấy cảnh phỏng vấn .

Là người điên nhưng tôi biết đào ngũ , khi đơn vị dưỡng quân  ở Huyện Phong Điền .lên  ghe xuôi về bến sông Hương cạnh chợ  Đông Ba . 
Và bữa ăn chay đầu tiên tại chùa Từ Đàn , An cựu  Huế .
Những đôi mắt vẻ đăm chiêu khi tôi hỏi   thăm  nhà Ông Hạp ở Bao Vinh .
Những đôi mắt trẻ thơ và  người già không pha sắc lạnh .Có lẽ trẻ thơ  thì vô tư,Nhưng người có tuổi thì thông cảm và thấu hiểu.
Trong lòng tôi nhớ mãi những  bửa cơm chay đạm bạc trong thời gian ở nhà  của chú mình ,và cả nhà đều ăn chay trường vì chú tôi  tu tại gia .
Tôi nhớ có lần thiếm tôi hỏi:
-Cháu ăn  lạc hoài có thèm ăn mặn không ?
Tôi ngây ngô  trả lời ;trong bửa ăn hàng ngày nhà ta vẫn dùng  tương ,  chao  xì dầu 
làm nước chấm  cũng vị mặn thôi cháu không thèm ăn mặn gì cả..

Thiếm tôi cười  và nói ăn măn là  thịt , cá đó .
Chú tôi giãi thích thêm ăn măn là nói trại ăn MẠNG  đó .
Ngày chú tôi mất , gia cảnh tôi không thuận tiện cho chuyến về phủ  phục trước  linh cữu , thọ tang cho phải đạo con cháu.Nhưng những lời giãi thích chữ ăn mặn tôi luôn nhớ.

Tôi đã từng tận mắt thấy những  bầy heo đang ăn xác người chết đang  phân hũy 
Nhưng chúng là  heo nên không có gì đáng nói .( Đại lộ khinh hoàng Trần Hưng Đạo  , Quốc Lộ 7 )
Nhưng bạn sẽ nghĩ gì  khi có một món ăn :LẪU HÀI NHI, mà có  người vẫn ngồi chểm chệ thưởng  thức vô tư . ( hình ảnh nầy được ohoto cooppy cách nay 10 năm _)

Với phương  châm   : "  biết rằng mình không biết  là biết " .
                                " Nghe những điều chưa nghe để rỏ  "
                                " Xem những gì chưa thấy để hiểu  "

Sự trung thực tùy quý bạn nhận định vậy.      Ngày chú nất cháu không có mặt tiển đưa .
         Linh cữu chú về nơi an nghĩ cuối cùng   .
    Nay cháu viết bài này kính tưởng nhó hương hồn chú .

                             Cháu của  chú .
                                Huu - Hao .