Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2011

ĐỨC TIN VÀ HẠNH PHÚC

Con tôi ,tội nghiệp con tôi,
Tuổi qua mười tám vội đi lấy chồng.
Lấy chồng tất phải làm dâu,
Trên mười năm lẽ, mua nhà ở riêng.


Nhà con qua một cái phà,
Độ non cây số đi thêm quãng đường.
Huyện Nhơn-Trạch Tỉnh Đồng-Nai,
Rẽ vào bên phải , hẻm sâu đến nhà.


Cạnh nhà có chị TƯ LÀNH,
Làm quen hàng xón lân la chuyện trò.
Vài lần rao giảng tin-lành,
Rủ đi dự thính vài lần cho vui.


Đức tin đua đến niềm tin,
Năm  sau vào nhón hội-viên Tin-Lành.
Gia-đình thân quyến bên chồng,
Bất đồng tín ngưỡng, vợ chồng ly thân.


Tin-lành việc đến chẵng lành,
Vợ chồng tái hợp - giảng hòa nhiêu khê. (khó khăn).
Nghiệm thời tất cả do tâm,
Đức-tin  hòa lẫn niềm tin nhiệm mầu.


                                Hạnh phúc con tôi.
                                      huuhao