Thứ Ba, 18 tháng 10, 2011

MỘT CÂU THƠ TRỊCH THƯỢNG (thời bao cấp)

"Thằng trời đi chổ khác chơi,
để cho nông hội đứng lên  làm trời."
Thay trời đổi đất ,sắp xếp lại giang sơn,
(  thêm câu khẩu  hiệu ngông cuồng )
----------------------------------------------
Khi dân ngu dốt làm nông nghiệp,
không hiểu thế nào là đất trời.
Cũng chưa làm được mưa nhân tạo,
cũng chưa thám hiểm được không gian.
Cũng chưa lên được ngôi sao HỎA,
NÔNG NGHIỆP  thì chân  lấm tay bùn.
Khoai  trồng trên đất sét? sáng kiến ?
 làm thì  ăn cơm , thu hoạch =lá.
Bế quan tỏa cảng, Quốc- Tế cười.
Không có những cánh đồng miền nam,
Thì lúa gạo đâu mà xuất khẩu.
Chẳng qua vận nước, giỏi tài chi ,
Tài nguyên phong phú  đất  nước có, 
Miền nam của cải hẳn  mhiên thừa.
( Miền nam giàu có sẳn lâu rồi.)


                             Môt thời khốn khổ,
                            TRẦN THẾ LUẬN 
                                         HH.