Thứ Ba, 15 tháng 11, 2011

LÝ GIÃI BỆNH T T

Tòa tại thâm tâm ta tự thấy,
Thất tín tiền tệ thâm thũng tiền.
Thêm tiền tư túi từ tham thực,
Thanh thản tiễn ta tổn thọ tù.


                        Nhất dương Chí.
                                   HH.