Thứ Năm, 24 tháng 11, 2011

MÃNH LỰC KIM TIỀN

Nét lịch lãm chuốt  lời khi cần nói,
Dáng phong trần trầm tính trước cuộc chơi.
Dù lịch sự trăm mùi không khỏi gạo,
Dẫu phong lưu ngàn vẻ chẵng qua tiền.


                                Tiền hỡi tiền ,hỡi đồng tiền mãnh lực,
                               Chẵng cần tiền  chỉ có thầy thầy tu.    
                               PHẬT chứng minh ngai vàng, NGÀI từ bỏ .
                                  Có gì đâu bỡi vạn vật  vô thường.        
                                               Thích hoàng Tường.
                                                             HH.