Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2011

THIÊN HẠ LÀ AI.

Một cây làm chẳng nên non,
cũng vươn thẳng tới làm cây thang trời.
Trèo lên thang hỏi các trời,
Trời cao trời thấp trời gần trời xa.
THƯỢNG THIÊN THIÊN THƯỢNG trời cao.
BÀN DÂN THIÊN HẠ là ông trời gần,
Ý DÂN là ý của TRỜI,
NHững điều chính đáng là như ý TRỜI.


                      Rỏ uổng công lao thầy dạy học,
                      Nay vào chức nghị bảo thầy ngu,
                                  Trần thế luận.
                                          HH.