Thứ Ba, 15 tháng 5, 2012

BÀ HỒ...

XUÂN HƯƠNG báo mộng,khéo nhắc ta.
Ta,nay hí hoáy viết vần A.
Những ai đổ đốn mượn họ bà.
Mưu ma chước quỷ, ý gian tà.


XUÂN HƯƠNG ứng mộng, nhắc khéo ta.
Nay ta tập viết chữ chơi nha.
Dã  tâm hư đốn mượn họ bà.
Cháu, con, đa họ chẵng giống bà.


XUÂN HƯƠNG trong mộng, bảo với ta.
Nay ta chỉ viết ý bà la.
Cháu, con hư hỏng mượn họ bà.
Tiếc gì cho họ, tội họ mà.


                    Lăng kính người hoang tưởng.
                              Viết hộ cho bà...
                                     HH.
                      haothuathiennguyenhuuhao.