Thứ Bảy, 5 tháng 5, 2012

VĂN NHÂN và NỔI NIỀM.

"Vì thời thế, thế thời phải thế"
Ăn cơm chúa phải múa thế thôi.
Khác nhau là lúc viết hồi, ( hồi  ký )
Cũng là dịp tốt tỏ bày: văn nhân.


                         Lăng kính người hoang tưởng.
                           Những gì họ viết ,mình xem.
                                   Trần thế luận.            
                                          HH.         
                          haothuathiennguyenhuuhao.