Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2012

TRƯỜNG ĐỜI.

Trường đời. Trường này học chẳng bao giờ có lớp.
- Mỗi   học viên sẽ học mãi không thôi ,
dù chẳng bao giờ ra trường và hẳn nhiên là không có bằng cấp.
Không thầy,cô giáo và không một ai là hiệu trưởng.
Trường này học bao gồm toàn xã hội,mỗi người đều là bạn hữu  và cũng có thể là thầy.
Và tôi luôn học hỏi những điều tôi chưa biết  .
Trường dại học nhiều lắm chỉ trăm môn ,nhưng trường đời học thì  có đến vạn nghành.
Chính vì thế tôi thích học trường đời.Điều mà tôi thích nhất : Trường không phụ thuộc
 chính thể nào ,Vì trên thực tế không một ai quán xuyến nổi trường nầy nó thuộc về -
 ảo tưởng kia mà.

                                                                            ĐỒNG ĐẲNG TRÍ.
                                                                       haothuathiennguyenhuhao      

                                                                                       HH.