Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2013

MỞ và NHẮM ...

Tình cờ thăm trang Facebook :  (Bóng trăng soi trên sông ).
Ngắm nhìn tượng  phật nằm. 
Điều lạ là đôi mắt Phật không hẳn là đều nhắm cả . (mắt bên phải mở ). 
Ta nhìn thẳng vào đôi mắt Phật một   mở một nhắm .
Có lẽ Phật nhắm mắt đối với ai khác, nhưng mở huệ nhản còn lại dường như truyền tâm ấn;
tương tác trí huệ dục thi nhân cảm tác đôi giòng

Tượng tịch diệt còn mắt nhắm mắt mở .
Sao người đời  nhắm đôi  mắt làm ngơ.

Và họ đã làm ngơ trước những mãnh đời cơ nhở.
Mở hẹp cửa tấm lòng "nhân"chút bố thí gọi là.
Và họ đã làm ngơ mặc cho ai điêu linh thống khổ .
Và trong mắt họ vẫn  luôn long lanh ngời sáng lạ .
Lòng rững mở hân hoan khi tiền của thật đầy nhà.

                                          Lưu bút  thăm trang.
                                            Nhất Dương Chí.
                                                    HH,
                                  haothuafthiennguyenhuuhao.