Thứ Ba, 15 tháng 10, 2013

ẤM.

Chiêu hồn tử sĩ về minh chứng.
Tình đời thế thái bất công không .
Cũng là  yêu nước hy sinh cả.
Đoàn quân cảm tử tiếc chi thân .
Ân mưa khóc tướng giờ  tạ thế .
Khóc dồn  cho tướng ,tướng  chia quân.
Hồn quân vì nước lòng có lạnh ?
Ấm lòng Tổ quốc có  ghi công !

                               Cũng một đời người.
                                    Trần Thế Luận.
                                             HH.
                        haothuathiennguyenhuuhao       .