Thứ Hai, 18 tháng 11, 2013

BỤI.

  Tạo -hóa là chi hỏi  lại  trời.

 Từ  trời rơi xuống có cả  tôi.

Nắng mưa đất nước duyên lành hợp.

 Âm dương trời đất phát sinh sôi

Thoát thai sự sống dần thay đổi.

Thời gian chuyển tiếp hóa thân tôi.

Tự hỏi thân  tôi là ai nhỉ ?

Xa xưa lâu lắm bụi là tôi!

                        
                             Khi tôi là cát bụi.
                            Văn Thiên Tự.  
                                    HH.
                  haothuathiennguyenhuuhao.