Thứ Ba, 24 tháng 12, 2013

NHỦ LÒNG .

Hao Nguyen <nguyenhao1953@gmail.com>
18:49 (15 giờ trước)
tới Tho-Van
Rể và dâu nhà  tôi hiểu người già  .
Không làm gì nên chẳng lảnh lương hưu.
Cháo cơm rau hai bửa đời ẩn sĩ.
Quân tử vẫn  an lòng lúc đói no.
Đã yêu nước bất luận trẻ hay già.
Nam và  nữ kể cả vị thành niên.
Dù nghèo  khó hay bậc trung lưu thượng ( thượng lưu ).
Hãy thể hiện  theo cách nghĩ của mình.
Góp phần nhỏ cùng  chấn hưng Tổ Quốc.

                                        Nhất Dương Chí.
                                                HH.      
                                  haothuathienngyenhuuhao.