Thứ Ba, 25 tháng 2, 2014

SANG và HÈN.

" Cuộc đời cách mạng thật  là sang".
Nhìn lại dân đen quá nghèo hèn.
Ngày xưa ai đói dân nuôi.
Nay dân   đói khổ  ai vui sao đành.

Rừng thâm sốt rét da vàng bệnh.
Hang sâu hầm tối  bủn  mầu da.
Dân nuôi thắm  đỏ hồng hào .
Hôm nay nhớ lại thạnh tình dân xưa.

 Vì răng ? sao hỏi lại trời đó.
Lợi môi còn mãi  rụng răng xưa.
Rụng răng trồng lại ăn thêm .
Sơn hào hải vị cười thầm  " dân đen ".

  Miếng  ăn củ,  xin đừng nhắc lại.
Trả lời  ai, biết lãi bao  nhiêu.?
Đường đường cương vị quan trên.
* Làm "hay" ' ăn  " giỏi "nên dân " được" nghèo.

Hãy xem khắc  biết không  cần hỏi .
Đừng ,  tha   dung thứ khởi  từ  tâm ?
Dân nghe là bởi  lòng  tin.
Khen ai dẻo miệng khiến dân mê  lầm.


                Tập làm thơ  đôi  lúc  lầm  lỗi.
        Xin  kính mong:  miễn chấp  khoan dung.
          ( * ) Liên từ chấm ,phết sang câu.
         Kính nhờ đọc giả phẩy sao thì tùy.  
                      Luu tra The.
                     Ăn khế trả chì.
                            HH.
           haothuathiennguyenhuuhao.

Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2014

TRONG BAN DEN NHA.


Nơi tôi ở hẻm vừa ngỏ hẹp.

Mái lợp tôn vách lá dựng quanh .

Hai cửa sổ một ván một thiếc.

Hai cửa vào một ván một tôn.

                ooo000ooo

Đêm: nằm ngắm trăng sao lờ lững. 

Ngày: hưởng trọn Xuân Hạ Thu Đông.

Nay vẫn vui lòng với hiện tại.

Mai thời vận đến sáng tương lai.

                ooo000ooo

Phải thời bạn hửu chân thật đến.

Mến tấm lòng nhau chẳng ngại nhà.

Tuy cơ ngơi chật lòng rộng thoáng.

Mai rồi mai nữa vẫn mai thôi.

               oo000ooo  

Nay vẫn vui lòng với hiện tại . 

Mai thời vận tới sáng tương lai.

Phải thời vận bạn chân thật đến.

Xuân rồi Xuân nữa mãi Xuân thôi .

 

                              Ẩn sĩ hai bửa cơm rau cháo
                          An vui dù khổ sướng sang hèn.
                           Giàu thời gấm lụa cao sang  .
                           Nghèo thì vải bố cũng qua một đời.

                                         Nhat Dương Chi.
                                                  HH.
                             haothuathieennguyenhuuhao.


  

Thứ Hai, ngày 16 tháng 5 năm 2011


TRONG BAN DEN NHA .

Nơi tôi ở hẻm vừa ngỏ hẹp,
Nowi tooi owr hemr vuwaf ngor hepj.
Mái lợp tôn ,vách lá dựng quanh,
Mais lowpj toon, vachs las duwngj quanh.
Hai cửa sổ một ván một thiếc.
Hai cuwar soor mootj vans mootj thieecs.
Hai cửa  vào, một ván một tôn.
Hai cuwar vaof, mootj vans, mootj toon.

                     oooo000oooo

Đêm; nằm ngắm trăng sao lờ lững,
DDeem; nawmf ngawms trawng sao low luwngx
Ngày hưởng trọn xuân, hạ, thu, đông,
Ngayf:huwowngr tronj,xuaan ,haj,thu,ddoong.
nay vẫn vui lòng với hiện tại,
nay vaanx vui longf vowis hieenj taij.
Mai thời vận đến sáng tương lai.
Mai thowif vaanj ddeens sangs tuwowng lai.

                     oooo000oooo

Phải, thời bạn hữu chân thật đến,
Phair, thowif baanj huwux chaan thaatj ddeens.
Mến tấm lòng nhau chẵng ngại nhà.
Meens taams longf nhau chawngx ngaij nhaf.
Tuy cơ ngơi chật, lòng rộng thoáng,
Tuy cow ngowi chaatf,longf roongj thoangs
Mai rồi, mai nữa, vẫn mai thôi.
Mai rooif ,mai nuwax, vaanx mai thooi..

                      oooo000oooo

Nay vẫn vui lòng với hiện tại,
Nay vaanx vui longf vowis hieenj taij.
Mai thời vận tới sáng tương lai.
Mai thowif vaanj  towis sangs tuwowng lai.
Phải thời vận,bạn chân thật đến,
Phair thowi vaanj, banj chaan thaatj ddeens.
Xuân rồi,xuân nữa ,mãi xuân thôi.
Xuaan,rooif, xuaan nuwax,maix xuaan thooi.
                              Ẩn sĩ hai bửa cơm rau cháo.
                           An vui dù khổ sướng sang hèn.
                           Giàu thời gấm lụa cao sang  .
                           Nghèo thì vải bố cũng qua một đời.

                                         Nhat Dương Chi.
                                                  HH.
                             haothuathieennguyenhuuhao.