Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2014

TRONG BAN DEN NHA.


Nơi tôi ở hẻm vừa ngỏ hẹp.

Mái lợp tôn vách lá dựng quanh .

Hai cửa sổ một ván một thiếc.

Hai cửa vào một ván một tôn.

                ooo000ooo

Đêm: nằm ngắm trăng sao lờ lững. 

Ngày: hưởng trọn Xuân Hạ Thu Đông.

Nay vẫn vui lòng với hiện tại.

Mai thời vận đến sáng tương lai.

                ooo000ooo

Phải thời bạn hửu chân thật đến.

Mến tấm lòng nhau chẳng ngại nhà.

Tuy cơ ngơi chật lòng rộng thoáng.

Mai rồi mai nữa vẫn mai thôi.

               oo000ooo  

Nay vẫn vui lòng với hiện tại . 

Mai thời vận tới sáng tương lai.

Phải thời vận bạn chân thật đến.

Xuân rồi Xuân nữa mãi Xuân thôi .

 

                              Ẩn sĩ hai bửa cơm rau cháo
                          An vui dù khổ sướng sang hèn.
                           Giàu thời gấm lụa cao sang  .
                           Nghèo thì vải bố cũng qua một đời.

                                         Nhat Dương Chi.
                                                  HH.
                             haothuathieennguyenhuuhao.


  

Thứ Hai, ngày 16 tháng 5 năm 2011


TRONG BAN DEN NHA .

Nơi tôi ở hẻm vừa ngỏ hẹp,
Nowi tooi owr hemr vuwaf ngor hepj.
Mái lợp tôn ,vách lá dựng quanh,
Mais lowpj toon, vachs las duwngj quanh.
Hai cửa sổ một ván một thiếc.
Hai cuwar soor mootj vans mootj thieecs.
Hai cửa  vào, một ván một tôn.
Hai cuwar vaof, mootj vans, mootj toon.

                     oooo000oooo

Đêm; nằm ngắm trăng sao lờ lững,
DDeem; nawmf ngawms trawng sao low luwngx
Ngày hưởng trọn xuân, hạ, thu, đông,
Ngayf:huwowngr tronj,xuaan ,haj,thu,ddoong.
nay vẫn vui lòng với hiện tại,
nay vaanx vui longf vowis hieenj taij.
Mai thời vận đến sáng tương lai.
Mai thowif vaanj ddeens sangs tuwowng lai.

                     oooo000oooo

Phải, thời bạn hữu chân thật đến,
Phair, thowif baanj huwux chaan thaatj ddeens.
Mến tấm lòng nhau chẵng ngại nhà.
Meens taams longf nhau chawngx ngaij nhaf.
Tuy cơ ngơi chật, lòng rộng thoáng,
Tuy cow ngowi chaatf,longf roongj thoangs
Mai rồi, mai nữa, vẫn mai thôi.
Mai rooif ,mai nuwax, vaanx mai thooi..

                      oooo000oooo

Nay vẫn vui lòng với hiện tại,
Nay vaanx vui longf vowis hieenj taij.
Mai thời vận tới sáng tương lai.
Mai thowif vaanj  towis sangs tuwowng lai.
Phải thời vận,bạn chân thật đến,
Phair thowi vaanj, banj chaan thaatj ddeens.
Xuân rồi,xuân nữa ,mãi xuân thôi.
Xuaan,rooif, xuaan nuwax,maix xuaan thooi.
                              Ẩn sĩ hai bửa cơm rau cháo.
                           An vui dù khổ sướng sang hèn.
                           Giàu thời gấm lụa cao sang  .
                           Nghèo thì vải bố cũng qua một đời.

                                         Nhat Dương Chi.
                                                  HH.
                             haothuathieennguyenhuuhao.