Thứ Bảy, 12 tháng 4, 2014

ĐẮNG và NGỌT.

               Dưỡng dục sanh thành bao đắng cay mẹ nếm.               
              Không lời than trách dù có  thác xuống âm ty               .

                   Một mẹ nuôi 6 đứa con trai khôn lớn.                          
                  6 con trai không nuôi nổi một mẹ già.                           

                             Banh da xé thịt đẻ lủ ma.                                      
                         Thân da bọc xương tội cụ bà.                                   
                      Chín mươi năm tuổi bao cay đắng .                            
                             Mật ngọt dành cho lủ quỉ tà.                                

                    Góc khuất cuộc đời   bài đăng trên G+                         
                                   Trần thế luận.                                                  
                            .Trần thế luận .                             

                  haothuathiennguyenhuuhao .                                          MBanhTrần tế luận.                             

a.