Thứ Năm, 11 tháng 9, 2014

ĐỐT ...

BỌN LỪA DÂN BÁN NƯỚC TỪ LÂU DẤU .                           

HỘI NGHỊ THÀNH ĐÔ CHÚNG LẠI MUỐN LỪA.               

HÃY NỔI LỬA LÒNG DÂN TA ĐỐT CHÚNG .                      

 THIÊU ĐỐT CHÚNG , TOÀN DÂN CÙNG  NỔI LỬA         

                                                                                                                 
                       BAO NĂM KIÊN NHẪN LUYỆN MẶT TRỜI               
                                                                                                                 
                        ĐÚNG GIỜ BỘC PHÁT LỬA LÒNG KHƠI                  
                                                                                                                 
                      LỬA LÒNG  KHÔNG THẤY TƯỞNG CHƠI                 
                                                                                                                 
                       MỘT KHI ĐÃ CHÁY THÀNH TRO MẤY HỒI              
                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                             NHẤT DƯƠNG CHÍ                                 
                                                           HH.                                               
                                           haothuathiennguyenhuuhao