Thứ Hai, 6 tháng 7, 2015

KHỞI SẮC.

CAO CHÍNH TRỊ TRỌNG THAY CHỮ NHẪN.

   ĐẠT  Ý CHUNG   ĐẠI SỰ THÀNH CÔNG.

      ĐỎ XANH NĂM THÁNG PHAI MẦU.

XA XA PHẤT PHỚI NHƯ CỜ TRẮNG BAY.                                Trị trọng bệnh thầy cao phải nhẫn.
                               bệnh lâu năm thuốc phải tăng đần.
                                  Chừng nào khỏi bệnh thì thôi .
                           Nếu  chưa giảm bệnh thì dùng thuốc thêm . 
                                                       HH.
                                      haothuathienguyenhuuhao.