Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2015

La va quen

Chawngx gif laj khi nhieeuf khachs tau daoj phoos.
Thij trwongf chwngs khoans ddaor ddieen neen hoj cungx ddieen ddauf.
Mua nhaf cho  lawms rooif owr chawngr bao nhieeu.
Giowf bans thaos thif tieecs ooi ddoongf tieenf  bacj beox.
Chieeuf daoj quanh treen phoos cuar xws ngwowif.
Timf nguwowif quen hy vongj mootj ai ddos.
Ngwowif banr xws vowis anhs mawts nhinf ngowf ngowj.
Nghinf nawm trowcs nhw cos laanf gawpj gowx.
Quen tieenf kieeps neen chawngr cos chi laf laj.


Chẳng gì lạ khi nhiều khách tàu dạo phố. 
Thị trường chứng khoán đảo điên nên họ cũng điên đầu.
Mua nhà cho lắm rồi ở chẳng bao nhiêu.
Giờ bán tháo thì tiếc ôi đồng tiền bạc bẽo.
Chiều dạo quanh trên phố của xứ người.
Tìm người  quen hy vọng một ai đó.
Người bản xứ với ánh mắt nhìn ngờ ngợ.
Nghỉn năm trước như có lần gặo gỡ.
Quen tiền kiếp nên chẳng có chi là lạ.


                                                  Những đôi mắt  trần gian .
                                                                HH. 
                                              haothuathiennguyenhuuhao.