Thứ Sáu, 12 tháng 2, 2016

THUC TAI & TAI THUC.


Áo chung ,ếch, ểnh ương kêu.
Lời như ta thán oán than thiên triều.
Từ A dến Z quan nhà.
Chính trường ,quan trổ sức tài vì dân.
Từ Dê đến Ét hay Tê.
Dân ta quá rỏ " thực tài các quan ".


                       Nhưng gì dân biết về quan .

                                      HH.
                       haothuathiennguyenhuuhao.