Thứ Năm, 23 tháng 6, 2011

SEN HONG NHA YS

Luwu traanf thees huwowng sen nhax ys,
Trar thees gian cacs buij hoongf hoang.
Trar thees gian nhuwngr gif bieems nhax ,
Luwu trong taam nhuwngx gif thanh thoats.

             Lưu trần thế hương sen nhã ý. 
          Trả  thế gian cát bụi hồng hoang.
           Trả thế gian những gì biếm nhã.
         Lưu trong tâm những gì tanh thoát.
                         oooo000oooo
                                 
                                    
          " Luwu -Thaanf . Nguyeenx- Trieeuf"
         (Ddieenr tichs hai vij lacj thieen thai)
                 luw keet quyeenf banj. chonj banj quyeenf ta
                                                        .HH.
                                   haothuathiennguyenhuuhao.