Thứ Ba, 28 tháng 6, 2011

ĐỨA CON LAI TRÊN ĐẤT MỸ.

DD was con lai treen ddaats MYx.
Đứa con lai trên đất MỸ.

Ngayf con ddi,ta tranhs laanf dduwa tieenr,
Ngày con ra đi ,ta tránh lần đưa tiển ,
Chuwowng trinhf trer lai, con mootj minhf  khoong canhr bieetj ly.
Chương trình trẻ lai,con một mình không cảnh biệt ly.
Hanhf trang mang  theo, vaif banr nhacj ta vieet vooij, 
Hành  trang mang theo vài bản nhạc ta viết vội .
Trong ddos cos baif nooir buoonf vieenr xuws.
Trong đó có bài nổi buồn viễn xứ.


FLORIDA nowi con ddeens, cuoocj soongs cos binhf yeen.? 
FLORIDA nơi con đến cuộc sống có  bình yên.
Gaanf 20 nawm rooif ,sao chawngr thaays hooif aam.
Gần 20 năm rồi sao sao chẳng thấy  hồi âm .
nawm 1995 ,nhaf chir nhaanj las thuw thuws hai, 
Năm 1995 nhà chỉ nhận lá thư thứ hai.
Vaf keer tuwf ddos bieetj tawm tung tichs maix ddeens nay. 
Và kể từ đó biệt tăm tung tích mãi đến nay.
  
ODP chuwowng trinhf ddoanf tuj, nhuwng gia-dinh ta thif khoong.
ODP chương trình đoàn tụ,nhưng gia đình ta thì không.
Sowr dix ta ddeer con ra ddi mootj minhf ,rooif con tuwj hieeur,
Sở dĩ ta để con ra đi một mình ,rồi con tự  hiểu.
Mais aams gia-dinh vaf nhuiwngx nguwowif thaan.
Mái ấm gia đình và những người thân .
bowir thoif gian ddos con bij cu soocs tinhf-yeeu khoong nhuw ys,
Bởi thời gian đó con bị cú ốc tình yêu không như ý.
maf queen car mootj gia-dinh dang khoons khos,neen ba giaanj  con.
Mà quên cả một gia đình đang khốn khó, nên ba giận con.


Bowix ta nghix rawngf con laf mootj nhaan chuwngs soongs,
Bởi ta nghĩ rằng con là một nhân chứng sống.
Maf suwj thaatj vaanx luoon  laf suwj thaatj ,
Mà sự thật vẫn luôn là sự thật.
Vaf phais ddoanf phongr vaanf caanf hinhf anhr lucs bes,
Và phái đoàn phỏng vấn cần hình  ảnh lúc bé.

Tai sao? con khoong laf mootj bawngf chuwngs to0ts...
Tại sao ?  con không là một  bằng chứng tốt...
Nawm 2ooo ta cos ddeej trinhgf kieens-nghij thuw leen ngaif  TOONGR,
Năm 2000 ,ta có đệ trình kiến nghị thư lên ngài Tổng.
Nhuwng DDaij- suws- Quans chawngr thaays hooif aam.
Nhưng Đại- Sứ- Quán  chẳng thấy hồi âm.


Nhuwngx dduwas con xa gia ddinhf thuwowng hay huw hongr, 
Những đứa con xa gia đìnhthường hay hư hỏng.
Vaf dda cos laanf ta nhawcs, chonj banj maf chowi.
Và đã có lần ta nhắc con chọn bạn mà chơi.
Nhaf tuf Cos theer  las truwowngf hocj toot cho con .
Nhà tù có  thể  lầ trường học tốt cho con.
Dawtj truwowng howpj ddungs nhw vaayj, duf sao con vaanx conf soongs.
Đặt trường  hợp đúng như vậy ,dù sao con  vẫn còn sống.


Bao nawm phieeu bacj neen duwngf buwowcs,
Bao năm phiêu bạc nên dừng bước.
Giang hoof langx tuwr moir chaan ddi.
Giang hồ lãng tử mỏi chân đi.
Nhuw chim ddinhj huwowngs cas theo dongf
Như chim định hướng cá theo dòng .
Quee-huwowng luoon ddons bongs nguwowif  xuwa.
Quê hương luôn đón bóng người xưa.
                              Bao nawm phieeu bacj neen dwngf buwowcs.
                                   Bao năm phiêu bạc nên dừng bước.
                                 Giang hoof  moir goois  bwowcs chaan ddi.
                                      Giang hồ mỏi gối bước  chân đi.
                                  Veef thawm nhaf xwa duf vacsh las,
                                       Về thăm nhà xưa dù vách lá.
                                 Beeps hoongf swowir aams coix longf ta.
                                          Bếp hồng sưởi ấm cõi lòng ta.
                                                                 HH.
                                             haothuathiennguyenhuuhao   .