Thứ Tư, 21 tháng 9, 2011

ĐỦ

"Hãy cho nó những thứ đã bỏ".


Quà tặng bạn cho dùng quá tốt.
Nhưng tôi chỉ cần dùng 4 chữ,
ÔN CỐ TRI TÂN  thế đủ rồi.
Trang web của tôi bốn chữ thôi.


                                 Quan niệm mới
                      http://sites.goole.com/site.
                                   oncotritan.
                                     huu-hao