Thứ Tư, 19 tháng 10, 2011

BIẾT...

Tôi ngồi ngẫm nghĩ giận bầy tôi,
tham quyền,tham nhũng,đủ thứ tham.
Biết đến bao giờ họ mới biết,
Dân nghèo,dân khổ,tội nghiệp Dân.


                               Biết đến bao giờ...
                               Nhất dương Chí
                                        HH.
                      haothuathiennguyenhuuhao.