Thứ Ba, 9 tháng 9, 2014

BỐN ...

-

Thơ thì thử viết vài  câu .
Khen chê cũng mặc nhục vinh chẳng cần .
Bốn tran hai chữ  bốn  tran . 
Cửa âm em mở ,  quan thầy hãy vô .
 Nàng  kiều vì hiếu bán thân .
Tường Vi lâm nạn bán thân xứ người.
Xưa nay vinh nhục lẻ thường .
Tấm thân hư hoại   sá gì thanh danh .

                          Lăng kính người hoang tưởng.
                              Lầu xanh kỷ nử bán hoa.
                    Công hầu khanh tướng đảo điên một thời .
                                             HH .
                              haothuathiennguyenhuuhao    .