Thứ Hai, 16 tháng 5, 2011

CHUC PHUC CHO CON

Chân lý ngàn xưa còn đó đó,
Chaan lys nganf xuwa conf ddos ddos,
Tình yêu muôn thuở vẫn đây đây.
Tinhf yeeu muoon thuwor vaanx ddaay dday.
Thắm đượm tình duyên nên chồng vợ,
Thawms dduwowmj tinhf duyeen neen choongf vowj,
Uyên ương nghĩa trọng phúc trăm năm.
Uyeen uwowng nghiax tronj phucs trawm nawm.
                  
                       ooo000ooo


Tiến bước đều trên đừơng hạnh phúc,
Tiens buwowcs ddeeuf treen dduwowngf hanhj phucs, 
Dung hoà ấm  lạnh mãi bên nhau.
Dung hoaf aams lanhj maix been nhau.
Chúc phúc cho con lời tuy ngắn,
Chucs phucs cho con lowif tuy ngawns,
Ngẫm nghĩ sâu xa ý hẳn dài.
Ngaamx nghix saau xa ys hawnr daif.