Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2011

YEN BINH AO TUONG

Ta thét gầm núi rừng rung chuyển,
Ta thets gaamf nuis ruwng rung chuyeenr.
để muôn loài thức tinh cơn mê.
dder muoon loaif thuwcs tinhr cown mee.
Chẳng riêng ta mà là tất cả,
Chwangr rieeng ta maf laf taats car
Hãy cùng mơ viễn cảnh an lành.
Hayx cungf mow vieenx canhr an lanhf.

                  oooo000oooo


Một sáng yên bình bên suối nhỏ,
Mootj sangs yeen binhf been suoois nhor.
Trăng nằm mắt võng cá lượn quyanh.
Trawng nawm mawts vongx cas luwownj quanh.
Hổ nằm trên đá lim dim ngũ,
Hoor nawmf treen ddas lim dim ngux.
Đàn nai lớn nhỏ nhởn nhơ đùa.
DDanf nai lowns nhor nhownr nhow dduaf.

                    ooo000oooo

Ta hét lên, đất tời rung chuyển,
Ta hets leen, ddats trowif rung chuyeenr.
Cho thế gian thức tỉnh cơn mê.
Cho thees gian thuwcs  tinhr cown mee.
Nhưng: xung quanh nghĩ ta điên loạn
Nhuwng: xung quanh nghix  ta dieen loanj
Ta nhận ra YÊN BÌNH ảo tưởng.
Ta  nhaanj ra YEN BINH  aor tuwowngr.

                    000000000000


                \ngay 21 al  thang gieng 1955
                      (HuuNghiem HuuHao)

Vong linh Hữu-nghiệm hẳn sẽ siêu thoát,vì ba đã hoàn tất-
Vong linh  Huu-Nghiemf hawnr sieeu thoats, vif  ba ddax hoanf taats-
hai câu thơ đầu tiên con để lại trước khi từi giã cõi-
hai caau thow ddaauf tieen con ddeer laij truwocs khi tuwf giax coix-
đời này Hữu-Hiển cũng vắn số tuổi 18.
dowif naayf.Huu- Hieenr cungx vawns soos  vaof tuooir 18.